Leveringsvoorwaarden Buitenplaats Vlaardingen (EVENMAN FASCILITEITEN BV)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EVENMAN FASCILITEITEN B.V. GEVESTIGD TE VLAARDINGEN

1. Algemeen

Deze voorwaarden maken deel uit van alle met ons gesloten overeenkomsten en zijn van toe­passing op al onze aan­biedingen. Van deze voor­waarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien wij deze schrif­telijk hebben bevestigd en gelden uit­sluitend voor de over­eenkomst waarbij zij gemaakt zijn.

De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voor­waarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door ons uit­drukkelijk van de hand gewezen.

De opdrachtgever is zich ervan bewust dat alle door ons ver­zorgde activiteiten van alle deelnemers een meer dan voldoende psychische en fysieke gezondheid en goede concentratie ver­eist. De opdrachtgever is verplicht de hem betreffende deelne­mers dienaangaande nadrukkelijk tevoren te informeren en hen er op te wijzen dat zij zullen deelnemen aan soms ongewone sportieve activiteiten die psychisch en fysiek het nodige kunnen vergen. De opdrachtgever is tevoren verplicht zichzelf en daarna ons te informeren over alle eigenschappen van de deelnemers, zoals bijvoorbeeld fysieke dan wel psychische tekortkomingen of bepaald medicijngebruik, waarvan opdrachtge­ver redelijkerwijs behoort te vermoeden, dat deze mogelijker­wijs zouden kunnen vormen een belemmering voor, althans een vermindering aan de deelname aan de betreffende activiteit.

Wij zijn steeds gerechtigd om van de deelnemers te verlangen dat zij ten behoeve van ons een vrijwaringverklaring onderte­kenen ter zake van de gevolgen van deelname aan door ons verzorgde activiteiten. Wij hebben het recht de deelname te weigeren van hen, die een dergelijke verklaring weigeren te ondertekenen.

2. Aanbiedingen

Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld, binden aanbiedingen of prijsopgaven ons niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het ver­strekken van een opdracht.

Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer wij een op­dracht uitdrukkelijk hebben aanvaard of daadwerkelijk tot uitvoering van de opdracht overgaan.

3. Nieuwsbrief

De opdrachtgever geeft toestemming voor het gebruik van zijn of haar gegevens voor het versturen van de nieuwsbrieven van de Evenman Groep. Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws van de Evenman Groep d.m.v. een e-mailnieuwsbrief.

Evenman B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met onze nieuwsbrieven.

U kunt zich op elk moment afmelden voor nieuwsbrieven van de Evenman Groep door onderin de nieuwsbrieven op de hiervoor bestemde hyperlink te klikken.

4. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

In geval van verhoging van kostprijsbepalende factoren zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij aanbieding of orderbevestiging te voorziene omstandigheden. Indien wij overgaan tot prijsverhoging voordat drie maanden na het slui­ten van de overeenkomst zijn verstreken, heeft de opdrachtge­ver het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit schrifte­lijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswij­ziging.

5. Overeengekomen tijdstippen

Door ons opgegeven tijden zijn bij benadering en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige nakoming van onze verplichtingen dienen wij uitdrukkelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ons een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen.

6. Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de opdracht­gever gehouden om onze facturen uiterlijk op de 14e dag na de factuurdatum in con­tanten of door middel van gegarandeerde giro- of bankcheques te voldoen.

De opdrachtgever is gehouden alle door ons in rekening ge­brachte bedragen zonder inhouding of verrekening te voldoen. Klachten met betrekking tot enige pres­tatie onzerzijds laten de betalingsver­plichting van de opdrachtgever onverlet en geven hem nooit het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

Vanaf de 14e dag na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente over het openstaan­de bedrag verschuldigd van vier (4) % boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank.

Wij zijn steeds gerechtigd om, alvorens (verder) te presteren, volledige vooruitbetaling c.q. een voorschot, een waarborgsom, dan wel vervangende en/of aanvullende zekerheid van de op­drachtgever te ver­langen voor de nakoming van zijn (verdere) betalings­verplichtingen.

Wij zijn gerechtigd om van de opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, waaronder begrepen alle buitenge­rechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €113,50 en zijn exclusief omzetbelasting.

7. Deelname aan activiteiten

Wij zijn verplicht ons in te spannen om redelijkerwijs de overeengekomen activiteiten op de overeengekomen wijze te verzorgen. Wij verzorgen de accommodatie (tenzij anders is overeengekomen houdt dat in de huur van het terrein en eventu­eel beschikbare verkleed- en douchefaciliteiten) en het mate­riaal.

De opdrachtgever draagt zorg voor het vervoer van de deelne­mers naar en van de accommodatie, dat het overeen­gekomen aantal deelnemers tijdig op de accommodatie aanwezig is en dat elke deelnemer oude kleding, stevig schoeisel en eventueel douchegerei bij zich heeft. Indien er verandering in het aantal deelnemers komt, dient de opdrachtgever dit onverwijld aan ons te melden; vermeerdering van het aantal deelnemers kan tot aanpassing van de prijs leiden, vermindering niet.

De opdrachtgever draagt zorg voor en staat er voorin dat hij en andere deelnemers de door de begeleiding gegeven instruc­ties nauwgezet opvolgen. Het is met name nadrukkelijk verboden om zonder onze uitdrukkelijke toestemming zelf meegenomen materiaal c.q. wapens te gebruiken; zonder veiligheidsbril te spelen; alcoholhoudende dranken of andere verdovende of opwek­kende middelen te nuttigen; vuurwerk mee te nemen en af te steken of anderszins (open) vuur te maken. Wij en/of de bege­leiding zijn gerechtigd deelnemers die zich, ondanks aanmaning daartoe, niet houden aan gegeven instructies van (verdere) deelname aan de activiteit uit te sluiten, zonder deswege tot enige schadevergoeding of restitutie gehouden te zijn.

8. Accommodatie

Tenzij de keuze van de accommodatie aan ons is opgedragen, draagt de opdrachtgever zorg voor het tijdig ter beschikking zijn van de accommodatie voor het evenement en voor de in verband met de accommodatie en/of het evenement eventueel benodigde toestemming van derden en vergunningen. De opdracht­gever draagt hier voor het risico.

Indien de accommodatie voor het evenement door de opdrachtge­ver is of moet worden aangewezen, onderzoekt de opdrachtgever of en staat de opdrachtgever er voorin dat de plaatsing van het materiaal en het houden van het evenement op de accommoda­tie veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan geschieden. Wij kunnen van de op­drachtgever verlangen dat deze een andere accommodatie aan­wijst, indien de door de opdrachtgever aangewezen accommodatie ons ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door ons van deze bevoegdheid kan de opdrachtgever zich niet jegens ons beroe­pen.

Desgewenst zorgt de opdrachtgever voor assistentie bij de opbouw en/of afbouw van het materiaal.

9. Materiaal

De opdrachtgever dient de hem ter beschikking gestelde zaken terstond na aflevering te controleren op direct waarneembare gebreken. De opdrachtgever mag het door ons ter beschikking gestelde materiaal niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan anderen in gebruik geven (behoudens voor zover dit betreft het normale gebruik door deelnemers aan het evene­ment). De opdrachtgever mag het materiaal uitsluitend overeen­komstig de overeengekomen bestemming èn onze instructies gebruiken en aan of in het materiaal geen verandering aanbren­gen. De opdrachtgever neemt alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het materiaal. De opdrachtgever verzekert het materiaal tegen alle gangbare risico’s.

Tijdig gemelde onvolkomenheden zullen wij ongedaan maken door aanvulling respectievelijk – naar onze keuze – reparatie of vervanging voor zover de resterende tijd tot de aanvang van het (relevante onderdeel van het) evenement daartoe redelij­kerwijze voldoende is. De opdrachtgever zal dit tijdstip aanpassen c.q. in aanpassing toestemmen voor zover dit rede­lijkerwijze van hem verlangd kan worden. Alleen onvolkomenhe­den die overeenkomstig de voorgaande volzinnen tijdig zijn gemeld geven een grond voor ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever maar dat slechts indien wij na een aanmaning daartoe er niet in slagen de onvolkomenheden binnen redelijke termijn in een aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voor zover instandhouding van de overeen­komst in redelijkheid niet van de opdrachtgever gevergd kan worden.

De opdrachtgever stelt het materiaal na afsluiting van het evenement – of indien een ander moment is overeengekomen, op dat moment – direct geheel ter beschikking van ons in de staat waarin dit, behoudens normale slijtage, door ons is afgegeven c.q. ter beschikking is gesteld. Voor iedere kalenderdag, dat De opdrachtgever nalaat het materiaal overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande volzin aan ons ter beschikking te stellen, verbeurt hij een boete van 10% van de overeengekomen prijs, zulks onverminderd ons recht op schadevergoeding over­eenkomstig de wet, welke schadevergoeding ten minste gelijk is aan het bedrag dat opdrachtgever onder de overeenkomst over de betreffende periode verschuldigd zou zijn geweest. In dit verband geldt een gedeelte van een kalenderdag als een volle kalenderdag.

Schade aan of verlies van het materiaal door de gesteldheid van de accommodatie indien deze door de opdrachtgever is aangewezen, door onoordeelkundig, dan wel onvoorzichtig, dan wel anders dan overeengekomen gebruik, door de opdrachtgever of deelnemers komt voor rekening van de opdrachtgever. Indien wij de begeleiding van het evenement niet verzorgen, komt echter schade aan of verlies van het materiaal in alle gevallen voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van afgifte (zijnde uiterlijk het moment van aankomst van het materiaal op de locatie) tot het moment van teruggave (inclusief eventuele afbouw). De opdrachtgever is niet gehouden schade aan of verlies van het materiaal te vergoeden voor zover hij onomsto­telijk aantoont dat de schade of het verlies het gevolg is van een vóór de ter beschikkingstelling c.q. afgifte aanwezig gebrek in het materiaal dat aan ons kan worden toegerekend. De schade of het verlies wordt vergoed op basis van nieuwprijs van de betreffende goederen.

Indien betaling van een waarborgsom is overeengekomen, zijn wij gerechtigd om al hetgeen wij uit of in verband met het materiaal van de opdrachtgever opeisbaar heeft te vorderen met de van hem ontvangen waarborgsom te verrekenen. Indien verre­kening plaatsvindt voordat het materiaal volledig weer ter beschikkingstelling van ons is gesteld, kunnen wij verlangen dat de waarborgsom weer wordt aangevuld. Wij zijn geen rente over de waarborgsom verschuldigd en tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijze is komen vast te staan dat wij niets meer van de opdrachtgever te vorderen hebben of zullen krijgen.

10. Artiestenbemiddeling

Wij staan er jegens de opdrachtgever voor in dat de ar­tiest(en) jegens ons contractueel gehouden zijn tot nakoming van de verplichtingen tot optreden die door ons met de op­drachtgever met betrekking tot de artiest(en) zijn aangegaan.

Tenzij anders overeengekomen draagt de opdrachtgever zorg voor de aanwezigheid van passende ruimte voor het optreden van de artiesten en voor passende voorzieningen in en om die ruimte, zoals een degelijke afzetting en behoorlijke geluidsvoorzie­ning (deugdelijke versterkers, loopmicrofoon). De opdrachtge­ver is gehouden stipt onze aanwijzingen ter zake op te volgen.

De opdrachtgever staat jegens ons en de artiest(en) in voor een tijdige verkrijging van alle voor het overeengekomen optreden vereiste vergunningen, ontheffingen en toestemmingen, die van BUMA/STEMRA daaronder begrepen. De bewijzen hiervan dienen op ons eerste verzoek door de opdrachtgever te worden getoond.

Tenzij anders overeengekomen draagt de opdrachtgever zorg voor de veiligheid van de artiest(en), de betrokken deelnemers (het publiek). De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die uit het optreden voortvloeien, waaronder begre­pen de vergoedingen verschuldigd aan BUMA/STEMRA.

11. Reclames

Reclames over direct waarneembare gebreken in materiaal dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de aflevering per aangetekende brief bij ons te zijn ingediend. Daarbij moet de opdrachtgever nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende factuur doen.

Overige reclames met betrekking tot door ons geleverde dien­sten of door ons verzonden facturen dienen binnen 30 dagen na levering c.q. factuurdatum per aangetekende brief bij ons te zijn ingediend.

Indien de opdrachtgever niet heeft voldaan aan het hierboven in dit artikel bepaalde vervalt ieder recht tot reclameren.

Reclames geven aan de opdrachtgever, niet zijnde een parti­culier, niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. Met betrekking tot reclame wordt elke deel­(af)­leve­ring als een afzonderlijke levering beschouwt. ­Iedere aan­spraak van de opdrachtgever vervalt 12 maanden na de factuur­datum.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige in­directe schade van de opdrachtgever of van derden, waaronder begrepen gevolgscha­de, be­drijfsschade, vertragings­schade, winstderving of letsel­schade, tevergeefs gemaakte bewerkings­kosten, of enige (ande­re) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

Onze aansprakelijkheid is per opdracht beperkt tot de betref­fende contractsom exclusief omzet­belasting.

De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aan­spraken van perso­neelsleden van de opdrachtgever en derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interessen, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op eniger­lei wijze verband houdende met de door ons geleverde goederen c.q. onze uitvoering van de prestatie.

Op de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen en de vrijwa­ring in dit artikel zullen wij geen beroep doen indien de betreffende schade res­pectievelijk de betreffende aanspraak is ver­oorzaakt door opzet of grove schuld van ons dan wel van ons leidinggevend personeel.

Voor rekening en risico van de opdrachtgever, komen te allen tijde de gevolgen van het geheel of gedeeltelijk niet of niet-tijdig verschijnen van deelnemers of een anderszins verminder­de deelname. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van deelname door deelnemers die over bepaalde eigenschappen, zoals onvol­doende fysieke danwel psychische gezondheid, bepaald medicijn­gebruik, blijken te beschikken, waarvan opdrachtgever redelij­kerwijs behoorde te vermoeden, dat deze mogelijkerwijs zouden kunnen vormen een belemmering voor, althans een vermindering aan de deelname aan de betreffende activiteit.

13. Uitvoering door derden

Indien wij bij de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk gebruik (doen) maken van diensten of zaken van door ons ingeschakelde derden, waartoe wij te allen tijde gerechtigd zijn, zullen wij nimmer tot verdergaande verplich­tingen c.q. aansprakelijkheid gehouden zijn, dan waarop wij ons ten opzichte van deze derden kunnen beroepen. Wij zullen de opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van toe­passing zijnde contractuele (aansprakelijkheids)bepalingen van deze derden.

14. Overmacht

In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachts­toestand.

In geval van blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de over­eenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van tijdelijke dan wel blijvende over­macht heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadever­goeding.

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandig­heid waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, waardoor de nakoming van onze verplichtingen jegens de op­drachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd, ongeacht of die omstandig­heden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: staat van oorlog en staat van beleg; burgeroorlog; oproer; mobilisatie; werknemersacties van welke aard ook; uitsluiting van werkne­mers; plotselinge bedrijfsstoornissen; plotseling excessieve ziekte van personeel; overheidsvoorschriften; weigering of uitblijven van vergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege; politie-ingrijpen, bemoeilijking van impor­ten of exporten door overheden of derden; brand; vorst; weers­omstandigheden die uitvoering van de betreffende activiteit redelijkerwijs verhinderen (zoals windkracht 7 en meer bij zeilcharters), aardbeving en overstroming, andere natuurram­pen.

15. Opschorting en ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen onder enige overeenkomst met ons, alsmede in geval van surséance van betaling, faillisse­ment, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de op­drachtgever, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussen­komst:

  • de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat beta­ling voldoende zeker is gesteld; en/of
  • de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeen­komsten geheel of gedeeltelijk te ont­binden; onverminderd de uitoefening van onze andere rechten onder welke overeenkomst met de op­drachtgever dan ook en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

16. Geschillen

Voor zover de Wet zulks toelaat worden alle geschillen voorge­legd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.