Disclaimer voor buitenplaatsvlaardingen.nl

Algemeen

Evenman Fasciliteiten B.V. (Kamer van Koophandel 27122277), hierna te noemen Buitenplaats Vlaardingen, verleent u hierbij toegang tot buitenplaatsvlaardingen.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Buitenplaats Vlaardingen en derden zijn aangeleverd. Buitenplaats Vlaardingen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Buitenplaats Vlaardingen / Evenman Evenementen Management.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Buitenplaats Vlaardingen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Buitenplaats Vlaardingen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Buitenplaats Vlaardingen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.